Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Schrijfmijntekst.nu en eenmanszaak Yarrid Dhooghe

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Schrijfmijntekst.nu verstaan: eenmanszaak Yarrid Dhooghe, gevestigd te Catharina Lundenhof 1 bus 3, 2660 Antwerpen, België en ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder het nummer BE0680880711. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

2. Voor elke aanvraag tot offerte (copywriting, tekstcorrectie) bezorgt Yarrid Dhooghe een gedetailleerde prijsopgave aan de opdrachtgever. Deze is opgemaakt in euro. Eenmanszaak Yarrid Dhooghe is vrijgesteld van btw. De prijsopgaven en offertes zijn van toepassing op de desbetreffende prijsaanvraag en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten. Iedere offerte is geldig gedurende 30 dagen vanaf de offertedatum. Yarrid Dhooghe behoudt zich het recht om, tot de definitieve aanvaarding van de opdracht, de offerte volledig of gedeeltelijk te wijzigen.

3. De overeenkomst tot uitvoering van de schrijfopdracht komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding (bijvoorbeeld een e-mail waarin duidelijk het akkoord wordt gegeven) door de opdrachtgever van de offerte opgemaakt door Yarrid Dhooghe.

4. Bij gebruik van een eigen bestelbon door de opdrachtgever wordt er verwezen naar de offerte van Yarrid Dhooghe en gelden automatisch de Algemene Voorwaarden van Yarrid Dhooghe.

5. De verstrekking van de opdracht dient steeds schriftelijk via e-mail te gebeuren. Telefonische bestellingen dienen binnen de 24 uur door de opdrachtgever bevestigd te worden per e-mail, zo niet wordt de bestelling als onbestaand beschouwd.

6. Verplaatsingskosten verbonden aan de opdracht bedragen de totale kost voor de rit die de organisatie Cambio hiervoor heeft aangerekend. Indien Yarrid Dhooghe het openbaar vervoer gebruikt, wordt de kost van het vervoersbewijs voor 100% aangerekend aan de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van Yarrid Dhooghe. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Yarrid Dhooghe garandeert als copywriter wel origineel en authentiek werk af te leveren.

8. Yarrid Dhooghe behoudt zich het recht om offertes en leveringstermijnen te herroepen na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever indien Yarrid Dhooghe de volledige tekst niet heeft kunnen inzien voor het opmaken van de offerte, of indien de opdrachtgever de opdracht alsnog zou wijzigen. De opdracht kan door Yarrid Dhooghe nog geweigerd worden en de opdrachtgever is verplicht om het reeds uitgevoerde deel van het werk te betalen.

9. In geval de opdrachtgever de overeenkomst na de definitieve aanvaarding door Yarrid Dhooghe annuleert of verbreekt, en dit na het opstarten van de opdracht, behoudt Yarrid Dhooghe zich het recht om het geleverde werk te factureren. Het al uitgevoerde werk wordt, zonder garantie op de kwaliteit, na betaling van de factuur aan de klant afgeleverd.

10. In geval de opdrachtgever de overeenkomst na de definitieve aanvaarding door Yarrid Dhooghe annuleert of verbreekt, en dit zonder dat de opdracht reeds opgestart is, zal Yarrid Dhooghe een schadevergoeding eisen voor een bedrag dat gelijk staat aan 25% van het totaal aanvaarde offertebedrag.

11. Yarrid Dhooghe kan maar aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag van de offerte.

12. Yarrid Dhooghe kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13. Yarrid Dhooghe verbindt zich ertoe om de opdracht geplaatst door de opdrachtgever, met goede vakkennis en bekwaamheid te realiseren en/of te laten realiseren. De opdrachtgever is, als inhoudelijke deskundige op zijn vakgebied, verplicht de door Yarrid Dhooghe afgeleverde opdracht te controleren op juistheid en zorgvuldigheid. De opdrachtgever vrijwaart Yarrid Dhooghe van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige en toekomstige wetgeving. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om zowel voor als tijdens de uitvoering van de schrijfopdracht tijdig gevolg te geven aan vragen en/of aanwijzingen in verband met de opdracht die door Yarrid Dhooghe kunnen voorgelegd te worden.

14. Het bronmateriaal nodig voor het uitvoeren van de opdracht, wordt door de opdrachtgever op zijn kosten en risico’s en in duidelijke leesbare vorm aangeleverd per e-mail, post of digitale drager aan Yarrid Dhooghe. Tenzij anders vermeld, levert de opdrachtgever het document aan in Microsoft Office Word. Schade en/of laattijdige levering ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, fax, usb-stick, virussen, enzovoort kan niet ten laste van Yarrid Dhooghe gelegd worden.

15. Yarrid Dhooghe verbindt zich ertoe alle informatie die de opdrachtgever voor, tijdens en na het toekennen van de opdracht doorstuurt, strikt vertrouwelijk te behandelen. 

16. Yarrid Dhooghe kan in zijn publicatie melding maken van de identiteit van zijn opdrachtgevers en zijn opdrachten, enkel na toestemming van de opdrachtgever.

17. Yarrid Dhooghe verbindt zich ertoe om de gewenste leveringstermijn als streeftermijn te respecteren of zelf naar redelijkheid te bepalen. Indien de leveringstermijn niet gerespecteerd kan worden door overmacht bijvoorbeeld, wordt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte gebracht. Overschrijding van de leveringstermijn van meer dan 30 dagen, heeft op opdrachtgever het recht de opdracht te ontbinden.

18. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever wordt vertraagd, of de opdrachtgever annuleert de opdracht tijdens de uitvoering ervan, kan Yarrid Dhooghe de opdracht beëindigen en het volledige bedrag als voorzien in de offerte in rekening brengen, onverminderd het recht alle overige kosten, schadevergoeding en interesten te vorderen.

19. Indien Yarrid Dhooge de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, gebrek aan vervoermateriaal, enzovoort, heeft Yarrid Dhooghe het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

20. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is voor een opdracht die de 1.000 euro overschrijdt een voorschot van 30% vereist. De opdracht begint te lopen de dag dat dit voorschot ontvangen wordt. Bij niet-betaling van het voorschot, houdt Yarrid Dhooghe zich het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd schade eventueel geleden door Yarrid Dhooghe.

21. In geval van klachten in verband met de verrichte opdracht dient de opdrachtgever zich schriftelijk en gemotiveerd te richten tot Yarrid Dhooghe binnen de 7 werkdagen vanaf de leveringsdatum, met daarbij de gedetailleerde opmerkingen. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever geenszins van zijn verplichting tot betalen. Eens de gestelde termijn van 7 dagen verstreken, wordt de opdracht door de opdrachtgever beschouwd als zijnde aanvaard en goedgekeurd.

22. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling van de factuur plaatsvinden, uiterlijk 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. De overgang van de intellectuele rechten gaat pas van kracht op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan Yarrid Dhooghe heeft overgemaakt.

23. Na het verstrijken van de betalingstermijn en bij gebrek aan terecht bevonden protest, per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen, is Yarrid Dhooghe gerechtigd op een contractuele nalatigheidsinterest van 1% per begonnen maand, meer een forfaitair schadebeding van 12% over de nog openstaande hoofdsom met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van Yarrid Dhooghe om eventueel geleden schade te bewijzen en op de opdrachtgever te verhalen.

24. Indien een of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen niet aan. De rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerd door het Belgisch Recht en de toepasselijke deontologie. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken te Antwerpen.